Монгол Улсын
төсөв

Гадаадын зээл тусламжаар
хэрэгжүүлэх төсөл

ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО

тэрбум ₮ /гүйцэтгэлээр/

Дэлгэрэнгүй

ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН
НИЙТ ЗАРДАЛ

тэрбум ₮ /гүйцэтгэлээр/

Дэлгэрэнгүй

ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

тэрбум ₮ /гүйцэтгэлээр/

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн
газрын өр

Монгол Улсын Засгийн газрын нийт өрийн үлдэгдэл 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 21.1 *   их наяд төгрөг болж өнөөгийн үнэ цэнээр хүлээгдэж буй дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 58.9 *   хувьтай тэнцэж байна.

Үүний 12.9 хувийг дотоод өр, 79.7 хувийг гадаад өр, 7.4 хувийг өрийн баталгаа эзэлж байна.

*   -

2018 оны 06-р сарын 30-ний байдлаар

2018 оны 06-р сарын 30-ний байдлаар

Ангилал Дүн /тэрбум ₮/
Арилжааны зээл/Үнэт цаас 7,714.8
Хөнгөлөлттэй зээл 9,096.0
Нийт дүн 16,810.73

Монгол Улсын Засгийн газрын зээлсэн хөнгөлөлттэй зээлийн мэдээлэл.


Монгол Улсын Засгийн газрын зээлсэн арилжааны нөхцөлтэй гадаад зээл/үнэт цаасны мэдээлэл.


Засгийн газрын дотоод өр

2018 оны 06-р сарын 30-ний байдлаар

Ангилал Дүн /тэрбум ₮/
Үнэт цаас 2,112.5
Вексель 0.0
Концесс 600
Нийт дүн 2,712.5

Монгол Улсын Засгийн газрын арилжаасан дотоод үнэт цаасны мэдээлэл.


Монгол Улсын Засгийн газрын шинээр бичсэн векселийн мэдээлэл.


Монгол Улсын Засгийн газраас гэрээ байгуулсан Барих-Шилжүүлэх нөхцөлтэй концессын мэдээлэл.


Засгийн газрын баталгаа

2018 оны 06-р сарын 30-ний байдлаар

Байгууллага Дүн /тэрбум ₮/
Монгол Улсын Хөгжлийн банк 1379.3
Эрднэс Монгол ХХК 17.2
Монголын иргэний агаарын тээвэр 163.6
Нийт дүн 1,560.1

Хууль эрх зүйн акт

Нэр Тушаал дугаар Батлагдсан огноо Баталсан Тушаал

Журам батлах тухай /Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлох, зарцуулах, төлбөр авагчид буцаан олгох журам/

A/107/132 2018.06.06 Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Pdf

Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /Журам батлах тухай Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1999 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 154/201 дүгээр тушаал/

A/128/108 2018.05.11 Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Pdf

Маягт, аргачлал батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал/

100 2018.05.08 Сангийн сайд Pdf

Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /Журам батлах тухай Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1999 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 62/62 дугаар тушаал/

A/120/99 2018.05.07 Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Pdf

Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 333 дугаар тушаал. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох

73 2018.04.01 Сангийн сайд Pdf

Нэр Тушаал дугаар Батлагдсан огноо Баталсан Тушаал

Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох журам

304 2013.12.27 Сангийн сайд Pdf

Орон тооны жишиг норматив батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшаас бусад, захиргааны удирдлага, боловсролын бусад ажилтны орон тооны жишиг норматив/

A/024/11 2018.01.23 Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Pdf

Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

363 2017.12.14 Сангийн сайд Pdf

Стандарт батлах тухай /Биологийн хөрөнгө ба түүнээс хүлээн авсан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

411 2016.12.16 Сангийн сайд Pdf

Стандарт батлах тухай  /Барилгын гэрээний орлого ба зардлын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

410 2016.12.16 Сангийн сайд Pdf

Нэр Тушаал дугаар Батлагдсан огноо Баталсан Тушаал

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журам/

243 2017.07.06 Сангийн сайд Pdf

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам

348 2015.08.31 Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга Pdf

Засгийн газрын 2012.12.22-ны 205 тоот тушаал. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

205 2012.12.22 Төрийн нарийн бичгийн дарга;Засгийн газар Pdf

Нэр Тушаал дугаар Батлагдсан огноо Баталсан Тушаал

Ес зүйн хороо тушаал

215 2017.07.05 Төрийн нарийн бичгийн дарга Pdf

Сангийн яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

282 2015.12.14 Төрийн нарийн бичгийн дарга Pdf

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

129 2010.12.01 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Pdf

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

288 2010.11.10 Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Pdf

Төрийн албаны тухай

2002.06.28 Монгол Улсын Их Хурлын дарга Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2018 он